Termeni contractuali

Condițiile de desfășurare a procesului de recuperare date

Articolul 1. Definiții

În sensul prezentului document, termenii de mai jos au următoarea semnificație:
Date – date și informații, fișiere, programe de calculator, etc, stocate în format digital pe suportul de date furnizat de Beneficiar, care, din motive tehnice nu pot fi accesate de către acesta și a căror recuperare este solicitată;
Suport de date – mediul fizic (hard disk, SSD, stick USB, etc.) pe care sunt stocate datele.

Articolul 2. Obiectul activității.

2.1. QUARTZ Data Recovery se obligă să depună toate diligențele posibile pentru recuperarea datelor aflate pe suportul de date prezentat de Beneficiar și să pună datele recuperate la dispoziția acestuia iar Beneficiarul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale.
2.2. Detaliile de identificare ale suportului de date vor fi specificate în contractul de prestări servicii pentru recuperarea datelor sau într-o anexă a acestuia.

Articolul 3. Declarațiile și garanțiile QUARTZ Data Recovery.

3.1. QUARTZ Data Recovery declară și îl asigură pe Beneficiar că va utiliza toate mijloacele tehnice disponibile, cu atenția și priceperea unui bun profesionist, în scopul diagnosticării și al recuperării datelor de pe suportul de date prezentat de Beneficiar. Cu toate acestea, din motive obiective (independente de eforturile, mijloacele tehnice sau profesionalismul QUARTZ Data Recovery și care țin de natura și/sau întinderea defecțiunilor suportului de date), nu poate fi garantat succesul (integral sau parțial) al operațiunilor de recuperare a datelor și nici integritatea datelor și/sau a suportului de date.

Articolul 4. Declarațiile și garanțiile Beneficiarului.

4.1. Beneficiarul declară că are dreptul legal de a deține suportul de date, de a deține și cunoaște datele și că nu există impedimente de natură legală care să-l împiedice să încheie contractul de prestări servicii pentru recuperarea datelor, să exercite drepturile ori să îndeplinească obligațiile prevăzute de acesta.
4.2. Beneficiarul declară, fără niciun dubiu, că a fost informat de către QUARTZ Data Recovery cu privire la riscul inerent, obiectiv, al distrugerii și/sau pierderii parțiale sau totale a datelor și/sau a suportului de date ca urmare a operațiunilor/intervențiilor tehnice necesare pentru recuperarea datelor, indiferent dacă datele au fost sau nu recuperate efectiv. Beneficiarul acceptă și își asumă acest risc și declară ca nu va ține răspunzător QUARTZ Data Recovery în astfel de situații. De asemenea, Beneficiarul acceptă faptul că operațiunile tehnice necesare pentru recuperarea datelor pot conduce la pierderea garanției oferite de producător/comerciant, acceptă această posibilitate și declară că nu va ține răspunzător QUARTZ Data Recovery.

Articolul 5. Diagnosticare și informare.

5.1. Beneficiarul se obligă să informeze QUARTZ Data Recovery cât mai complet cu privire la aspectele tehnice relevante, cum ar fi: circumstanțele defectării suportului de date, foldere și/sau fișiere prioritare, dacă s-a mai încercat recuperarea datelor, acțiunile întreprinse în această direcție, etc.
5.2. Durata diagnosticării suportului de date este, de regula, de maxim 24 de ore.
5.3. După diagnosticare, QUARTZ Data Recovery va informa Beneficiarul (telefonic/prin e-mail) cu privire la natura și întinderea defecțiunilor suportului de date și va evalua șansele de succes ale operațiunilor de recuperare a datelor. Informarea va cuprinde și pretul operațiunilor de recuperare a datelor precum și durata estimată a acestora. Prețul se stabilește în funcție de defectul suportului de date și nu este influențat de cantitatea de date solicitată de Beneficiar.
5.4. Informarea mentionată la aliniatul precedent este destinată exclusiv formării unei opinii sumare a Beneficiarului și nu reprezintă o expertiză extrajudiciară. Obiectul contractului de prestări servicii pentru recuperarea datelor exclude formularea de opinii tehnice/expertize menite a fi folosite ca instrumente de probă în cazul litigiilor, procedurilor judiciare, administrative, etc, iar QUARTZ Data Recovery nu se angajează în niciun fel să emită vreun fel de raport/constatare scrisă cu privire la circumstanțele apariției pierderii de date sau la acțiunile întreprinse pentru recuperarea acestora.

Articolul 6. Taxa de evaluare și diagnosticare.

6.1. Diagnosticarea și evaluarea posibilităților de recuperare a datelor precum și a costurilor aferente este oferită GRATUIT Beneficiarului.
6.2. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu condițiile oferite pentru recuperarea datelor (preț, durată de execuție, procent estimat), poate ridica suportul de date defect fară a avea vreo obligație financiară către QUARTZ Data Recovery, cu excepția eventualei taxe de diagnosticare în regim de urgență.

Articolul 7. Recuperarea datelor.

7.1. În cazul în care Beneficiarul este de acord cu condițiile de preț și cu durata estimată, va informa QUARTZ Data Recovery, în scris, cu privire la acest aspect, prin semnarea unei oferte pentru recuperarea datelor. Prețul scris în ofertă este ferm și irevocabil.
7.2. În cazul recuperărilor de date parțial reușite, QUARTZ Data Recovery va putea oferi Beneficiarului un discount, calculat asupra prețului acceptat de către acesta prin semnarea ofertei.
7.3. După achitarea prețului, QUARTZ Data Recovery va pune la dispoziția Beneficiarului datele recuperate, părțile ageeând în prealabil modalitatea de livrare a acestora. Cu ocazia primirii datelor, Beneficiarul va verifica existența și integritatea acestora. În urma verificarii datelor, se va încheia un protocol de finalizare a procesului de recuperare. Protocolul de finalizare marchează încheierea procedurii de recuperare a datelor. Părțile consimt că nicio reclamație/obiecție/acțiune ulterioară acestei date nu mai poate fi luată în considerare.

Articolul 8. Condiții de plată.

8.1. Prețurile afișate în lista de prețuri a QUARTZ Data Recovery sunt absolut informative. Oferta de preț adresată Beneficiarului se stabilește de către QUARTZ Data Recovery pentru fiecare caz în parte. Prețul serviciilor este cel negociat și agreeat în scris de către ambele părți, consemnat în oferta pentru recuperarea datelor. Plata integrală a serviciilor se realizează cel mai tarziu odată cu predarea către Beneficiar a datelor recuperate.
8.2. În cazul în care părțile au agreeat un termen de plata ulterior, neplata facturilor la scadență atrage penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la sumele restante.

Articolul 9. Depozitarea suporturilor de date abandonate.

În cazul în care Beneficiarul nu comunică nicio hotărâre privind suportul de date și/sau datele recuperate, QUARTZ Data Recovery poate depozita suportul de date pentru o perioadă de maxim 3 luni de la data primirii acestuia de la Beneficiar. După această dată, datele recuperare și/sau suporturile de date neridicate de către Beneficiar vor fi considerate abandonate, se distrug fizic și se recicleză. Prin semnarea contractului de prestări servicii pentru recuperarea datelor, Beneficiarul declară în mod expres că este de acord cu această clauză și că nu va avea nicio pretenție împotriva QUARTZ Data Recovery, garantându-l împotriva oricaror acțiuni în justiție, pretenții, cereri de restituire sau despăgubire. Pe cale de excepție de la prevederile alineatului de mai sus, părțile pot totuși conveni, în scris, prelungirea duratei maxime de depozitare, nivelul taxei de depozitare sau alte aspecte legate de depozitarea suporturilor de date.

Articolul 10. Confidențialitate.

QUARTZ Data Recovery se obligă să păstreze confidențialitatea datelor Beneficiarului, în condițiile legii, declarând și garantându-l pe acesta că datele recuperate nu vor fi divulgate sub nicio formă terților și nu vor fi accesate de către QUARTZ Data Recovery (decât eventual în scopul verificării, prin sondaj, a integrității fișierelor). Pentru evitarea situațiilor de pierdere a datelor datorate defectării suportului pe care sunt livrate datele către Beneficiar, copiile intermediare de lucru vor fi păstrate la dispoziția acestuia pentru o perioadă de 7 zile, după care vor fi distruse. De asemenea, QUARTZ Data Recovery declară și îl asigură pe Beneficiar că nu va folosi și nu va încerca să folosească datele în folosul propriu sau în folosul vreunui terț.

Articolul 11. Protecția datelor cu caracter personal.

11.1 QUARTZ Data Recovery și Beneficiarul se obligă să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, să se conformeze cu toate legile, regulamentele și reglementările privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, cu modificările periodice, inclusiv, dar fără limitare la Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
11.2 QUARTZ Data Recovery poate divulga/transmite date cu caracter personal dacă i se impune aceasta potrivit legilor aplicabile.
11.3 La cerere, persoanele vizate își pot exercita drepturile de accesare, rectificare și ștergere a datelor, de opoziție, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, prin contactarea QUARTZ Data Recovery.
11.4 În sensul prezentului articol, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică sau set de informații, în orice format, care identifică sau sunt/ pot fi utilizate în scopul identificării unei persoane direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
11.5 Părțile își vor respecta toate obligațiile legale și contractuale privind informarea angajaților și a altor persoane fizice care lucrează sub controlul sau supravegherea acestuia cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și la drepturile pe care le au în acest sens. Fiecare parte va notifica fără întârziere cealaltă parte, dar în nici un caz în mai mult de 72 de ore de la constatarea oricărei utilizări sau divulgări accidentală, ilegală sau neautorizată de date cu caracter personal despre care a luat cunoștință.